[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Trần Não


– Địa chỉ: Đường Trần Não, Quận 2
– Số sân: 6 sân
– Giờ thuê tham khảo: 55.000 đồng/giờ/sân
– Ghi chú: Trần não đi vào đường 34 hỏi sân cầu lông